Stanovy spolku

MAKS – Moravskoslezská asociace kulturního sektoru z.s.

I. Název a sídlo

 1. Název spolku: MAKS – Moravskoslezská asociace kulturního sektoru z.s.
 2. Sídlo spolku: Ostrava

II. Charakter spolku

 1. Spolek je právnickou osobou dle zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku. 
 2. Spolek se zakládá na dobu neurčitou.

III. Účel spolku

 1. Základním účelem spolku je: sdružovat fyzické a právnické osoby podnikající a jinak působící v kulturním průmyslu zejména v Moravskoslezském kraji a chránit a rozvíjet kulturní průmysl a zájmy členů spolku, jakož i dlouhodobě vylepšovat podmínky působení členů spolku v tomto prostředí.
 2. Při naplňování účelu spolku by měly být zohledňovány zájmy široké i odborné společnosti.

IV. Formy činnosti

 1. Činnost spolku směřuje k naplňování účelu spolku,
 2. Hlavními formami činnosti spolku jsou zejména:
  1. Prosazování zájmů spolku
  2. Organizace konferencí, diskuzí, přednášek, workshopů apod.
  3. Pořádání kulturních a jiných setkání
  4. Vzdělávací činnost
  5. Vydavatelská a publikační činnost
  6. Propagace a PR, zejména pak medializace a prezentace problematických oblastí a otázek v kulturním průmyslu, jakož i činnosti spolku
  7. Vypracovávání právních a jiných analýz
  8. Komunikace se státní správou a samosprávou
  9. Účastnit se v rámci možností tvorby strategických dokumentů Moravskoslezského kraje a obcí v tomto kraji
  10. Být partnerem orgánů veřejné správy Moravskoslezského kraje a obcí v tomto kraji za účelem prosazování účelu spolku a ochrany zájmů jeho členů, zejména při řešení mimořádných situací a jejich následků
  11. Zajišťovat osvětu široké společnosti a informovanost veřejnosti zejména v rámci Moravskoslezského kraje a obcí v tomto kraji za účelem prosazování účelu spolku a ochrany zájmů jeho členů
  12. Zajišťovat členům spolku informace v oblasti spadající do účelu a náplně činnosti spolku
  13. Rozvíjet spolupráci a hájit zájmy organizátorů, pořadatelů, producentů, technických a produkčních pracovníků kulturních a společenských eventů, kulturních aktérů a navazujících profesí a jejich dodavatelů, zejména pak členů spolku
 3. Spolek může vyvíjet také vedlejší činnost spočívající ve výdělečné činnosti spolku v souladu s právními předpisy a stanovami spolku.

V. Orgány spolku

 1. Orgány spolku jsou:
  1. Členská schůze
  2. Předsednictvo
  3. Výkonný ředitel

VI. Členská schůze

 1. Nejvyšším orgánem spolku je Členská schůze.
 2. Členská schůze je svolávána předsednictvem dle potřeby, minimálně jednou za kalendářní rok. Předsednictvo svolá členskou schůzi také na žádost minimálně jedné třetiny členů spolku, a to do 60 dnů od přijetí takové žádosti.
 3. Členská schůze především:
  1. Potvrzuje přijetí a vyloučení člena spolku předsednictvem
  2. rozhoduje o výši a splatnosti členského příspěvku,
  3. volí a odvolává předsednictvo spolku
  4. rozhoduje o změnách stanov.
 4. Členská schůze se může usnášet i mimo zasedání v písemné formě nebo s využitím technických prostředků, včetně formy per rollam. Členská schůze je usnášeníschopná, účastní-li se ji minimálně polovina členů spolku. Členská schůze rozhoduje většinou hlasů přítomných členů spolku, v případě hlasování per rollam většinou hlasů všech členů spolku.
 5. Pro přijetí usnesení o zrušení, likvidaci spolku je nutná minimálně dvoutřetinová většina přítomných členů.

VII. Předsednictvo

 1. Kolektivním statutárním orgánem spolku je Předsednictvo
 2. Předsednictvo má 8 členů volených členskou schůzí spolku. Člen předsednictva je volen na dobu 2 let. Za výkon funkce v předsednictvu nenáleží odměna.
 3. Předsednictvo si volí ze svých členů předsedu, prvního místopředsedu a druhého místopředsedu.
 4. Za předsednictvo jedná a za spolek podepisují vždy buď
  1. Předseda a jeden člen předsednictva společně nebo
  2. Oba místopředsedové společně
   Předsednictvo zejména:
  3. Spravuje majetek spolku a rozhoduje o jeho hospodaření
  4. Rozhoduje o provozních a výkonných záležitostech spolku
  5. Řídí činnost spolku mezi jednotlivými členskými schůzemi
  6. Jedná jménem spolku způsobem upraveným ve stanovách
  7. Sestavuje správy o činnosti spolku a jeho hospodaření, včetně přípravy účetních dokumentů
  8. Připravuje návrhy plánů činnosti a rozpočtu a předkládá je členské schůzi
  9. Rozhoduje o záležitostech nesvěřených do kompetence členské schůze
  10. Přijímá a vylučuje členy spolku
  11. Svolává členskou schůzi spolku
 5. Předsednictvo může část svých pravomocí delegovat na výkonného ředitele a tohoto úkolovat.

VIII. Výkonný ředitel

 1. Výkonný ředitel spolku je jmenován a odvoláván předsednictvem na dobu neurčitou. Smluvní vztah mezi výkonným ředitelem a spolkem je založen smlouvou. Za výkon funkce výkonného ředitele náleží odměna, jejíž výši určí předsednictvo. Výkonný ředitel musím jednat v zájmu spolku.
 2. Výkonný ředitel zejména:
  1. Realizuje běžnou činnost spolku
  2. Účastní se jednání předsednictva spolku a členských schůzí spolku
  3. Vede evidenci členů spolku
  4. Připravuje podklady pro ostatní orgány spolku
  5. Může být pověřen předsednictvem k zastupování spolku navenek a k jednání za spolek
  6. Vede evidenci majetku spolku a jeho účetnictví
  7. Plní úkoly zadané mu předsednictvem

IX. Členství spolku

 1. Členy spolku přijímá předsednictvo na základě písemné přihlášky a následně přijetí potvrzuje následující členská schůze. Členství je účinné od přijetí předsednictvem. V případě nepotvrzení členství následující členskou schůzí členství zaniká ke dni, kdy členská schůze členství odmítla potvrdit. Nový člen nemá hlasovací právo na členské schůzi, na níž je jeho přijetí potvrzováno. Prvními zakládajícími členy spolku se automaticky stávají osoby přítomné na ustanovující členské schůzi.
 2. Člen spolku má povinnost dodržovat stanovy, aktivně hájit zájmy spolku, dodržovat vnitřní dohody a nepodnikat žádné kroky, které by byly v rozporu se zájmy spolku.
 3. Člen má především právo účastnit se členské schůze a hlasovat a podílet se svým hlasem na rozhodování.
 4. Člen spolku je povinen hradit členský poplatek ve výši a způsobem určeným členskou schůzí. Členský poplatek je nevratný a nárok na vrácení nevzniká ani při zániku členství.
 5. Spolek vede seznam současných i bývalých členů.
 6. Člen spolku neručí za dluhy spolku.
 7. Členství ve spolku zaniká zejména:
  1. Doručením písemného oznámení o vystoupení člena ze spolku předsednictvu
  2. Rozhodnutím předsednictva o vyloučení člena. Členství končí dnem doručení rozhodnutí předsednictva vyloučenému členovi. Následující členská schůze potvrzuje rozhodnutí předsednictva o vyloučení člena. V době od vyloučení člena
   předsednictvem do rozhodnutí členské schůze o vyloučení nemá člen hlasovací právo ani jiná práva spojená s členstvím. V případě nepotvrzení rozhodnutí o vyloučení člena následující členskou schůzí se členství obnovuje s účinností ode dne takového rozhodnutí členské schůze. Členská schůze rozhodne o vyloučení člena primárně před dalšími body jednání a v případě, že vyloučení nepotvrdí, člen má hlasovací práva u dalších bodu jednání schůze.
   Důvody pro vyloučení člena předsednictvem jsou zejména:
   1. Nezaplacení členského poplatku ani ve lhůtě 60 dnů od převzetí výzvy k úhradě
   2. Porušení etického kodexu spolku
   3. Porušení stanov a pravidel spolku
   4. Jednání v rozporu se zájmy a účelem spolku
  3. Ze zákonných důvodů
 8. Člen spolku má povinnost řádně hradit členské poplatky, dodržovat stanovy spolku, usnesení členské schůze, předsednictva, dodržovat pravidla etického kodexu spolku, podílet se na správě záležitostí spolku, nejednat v rozporu se zájmy a účelem spolku.

IX. Závěrečná ustanovení

 1. Stanovy byly přijaté na ustavující schůzi konané v Ostravě dne 10. 9. 2020

Kontakty

MAKS – Moravskoslezská asociace kulturního sektoru z.s.

IČ: 09608371

Administrativní sídlo MAKS
Michálkovická 1859/226
710 00 Ostrava-Slezská Ostrava

Bankovní spojení: Fio banka 2901902000 / 2010

Martin Lehocký
Výkonný ředitel MAKS
asociacemaks@gmail.com

Tel.: +420 778 406 306

Copyright © 2020 MAKS-MSK

Created by WebCenter